Gizlilik Politikası

ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI

CONSILE DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket olarak anılacaktır) olarak, kullanıcı ve ziyaretçilerimizin (Ziyaretçi olarak anılacaktır) web sitesi ve sair online platformlarımızı kullanımları süresince sunmakta olduğumuz deneyimi iyileştirmek ve daha iyi hizmet verebilme amacıyla çerez (cookie), mobil cihaz tanımlayıcılar ve piksel etiketleri gibi teknolojilerin (Çerez olarak anılacaktır) kullanımına başvurmaktayız.

 

Veri Sorumlusu Şirket, internet sitesi ve platformlarımızı kullanmakta olan ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin korunması konusunda yüksek hassasiyet sahibi olup, tüm veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun olarak anılacaktır) riayet edilmekte olduğunu ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi [https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf] üzerinden ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

İşbu Çerez Politikası, ziyaretçilerimizin Çerez kullanımı ve amaçları konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmış olup politika üzerinde Şirket tarafından herhangi bir zamanda değişiklik yapılabilecektir. Şirket tarafından Çerez kullanımına başvurulmasının amacı, ziyaretçilerimizin deneyimlerini güvenli şekilde geliştirmek, sitenin kullanımını etkinleştirmek ve kolaylaştırmaktır. Ancak tercih edilmemesi halinde çerez kullanımı tarayıcı ayarları üzerinden engellenebilmekte ve önceki kullanımlara dair veriler imha edilebilmektedir. Belirtmek gerekir ki çerezlerin engellenmesi, web sitesi ve platformların kullanım deneyimlerini etkileyebilecektir.

 

Çerez Nedir?

Çerez (Cookie), kullanmakta olduğunuz elektronik cihazlar vasıtası ile internet sitesi ziyaret edildiği veya bir mobil uygulama cihaza yüklendiğinde, ilgili site veya uygulama tarafından, tarayıcı veya uygulama üzerinden cihaza (veya ağ sunucusuna) yüklenen ve saklanan küçük bilgi parçacıkları içeren veri dosyalarıdır. Veri dosyaları, web sitesini ziyaretinize ilişkin verileri içermekte olup hiçbir suretle bilgisayar veya mobil cihazda barındırılan verilere erişememektedir.

 

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Çerezlere başvurulmasının amacı temel olarak, kullanıcı ve ziyaretçilerimizin web sitemizde yaşadıkları deneyimi kişisel hale getirerek iyileştirmektir. Bu veriler; web/mobil sitemizin ziyaretçiler için işlevselliğin artırılmasına, internet sitemizin kullanım kolaylığını ve işlevselliğinin ölçülerek geliştirilmesine ve bu kapsamda daha iyi hizmet verilmesine olanak sağlamaktadır.

 

Teknik Çerezler / Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler olarak da kabul edilen teknik çerezler; Şirket tarafından [consilea.com.tr] uzantılı internet sitesi vasıtasıyla verilerin elektronik hizmetin kullanılması için gereken minimum bilgilerdir. Teknik çerezler, güvenlik ve doğrulama gibi amaçlarla kullanılmakta olup internet sitenin sağlıklı şekilde çalışması sağlanmakta ve çalışmayan sayfa ve alanlar tespit edilmektedir.

 

İşlevsellik / Tercih Çerezleri

Tercih çerezleri; kullanıcı tarafından [consilea.com.tr] uzantılı internet sitesi vasıtasıyla girilen dil tercihi, giriş bilgileri gibi verilerin bir sonraki girişlerde Şirket tarafından hatırlanarak kullanıcının otomatik giriş yapabilmesi gibi pratik ve işlevsel çözümler sağlar.

 

 

 

İstatistik / Performans Çerezleri

İstatistik çerezleri; kullanıcı tarafından internet sitesi üzerinde gerçekleştirilen eylemlerinin anlaşılmasını sağlar. Şirket; daha doğru bir analiz için, istatistik çerezlerini Google Analytics vasıtasıyla anonim şekilde işlemektedir.

 

Pazarlama Çerezleri

Pazarlama çerezleri; web sitesi veya sair mecralarda, ziyaretçilerin ilgi alanlarına uygun reklam ve tanıtımların sunulması amacıyla kullanılmaktadır.

 

Çerez Kullanımının Yönetimi

Ziyaretçiler, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini yöneterek kişiselleştirebilir ve bilgi paylaşımını kısıtlayabilirler. Ancak belirtmek isteriz ki bu durum web sitesinin bazı işlevlerini kısmen veya tamamen yerine getirmesini engelleyebilir. Çerez kullanımını engelleyen ziyaretçiler, buna bağlı olarak gelişebilecek performans sorunlarını kabul etmiş sayılır.

 

Şirketimiz; Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve ifası amacıyla, bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile şirketimizin hukuken kabul görecek meşru menfaatlerinin korunması amacıyla; Kanun’un 5. ve 6 maddeleri gereği Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde işleyecektir. 

Veri Sahibinin Hakları

Ziyaretçilerin “veri sahibi” olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğun ve web sitesi üzerinden başvurarak kullanılabilecek haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. GİRİŞ
CONSILEA DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır), ticari varlık ve başarılarını desteklediği etik değerleri gereği hukuki düzenlemelere riayet edilmesi konusunda yüksek hassasiyet sahibi olup, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyum çerçevesinde gerekli her türlü yapılanmayı tesis etmektedir.

Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası (Bundan böyle “Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası veya Politika” olarak anılacaktır) ile Veri Sorumlusuyla istihdam veya sözleşmesel ilişkisi içerisinde bulunan gerçek kişilere ait verilerin işlenmesinde benimsenen ilke ve esaslar düzenlenmekte ve bu kapsamda Veri Sorumlusu tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde veri sahiplerinin hukuki güvenlikleri temin edilmekte ve şeffaflık sağlanmaktadır.

Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkin olarak Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (Bundan böyle “KVK Kanunu” olarak anılacaktır) yer alan düzenlemelere uyum kapsamında temel prensipler ve Veri Sorumlusu tarafından yerine getirilecek esaslar belirlenmektedir. İşbu Politika, ilgili mevzuat ile paralel bir içeriği haiz olmakla birlikte, Politika ile yürürlükte bulunan yasal mevzuatın çelişmesi durumunda mevzuat hükümleri tatbik edilecektir.

2. VERİ SORUMLUSU
Veri Sorumlusu; KVK Kanunu gereği amaç ve vasıtalarını belirlemekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerinde “veri sorumlusu” sıfatını haizdir ve işbu politika ile veri sorumlusu sıfatı sebebiyle edinmiş olduğu yükümlülükleri kamuoyuna duyurmaktadır.

3. TANIMLAR
KVK Politikası’nda ve mevzuatta yer alan önemli tanımlar anlamlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kişisel Veri  

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

Özel Nitelikteki Kişisel Veri  

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler,

Veri Sahibi  

Kişisel verisi işlenen belirli yada belirlenebilir gerçek kişi (İlgili kişi),

Açık Rıza  

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan muvafakat,

   Anonim Hale Getirme  

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi  

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Veri

Sorumlusu

 

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

Veri İşleyen  

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleme faaliyetinde bulunan organizasyon dışı gerçek ve tüzel kişi,

KVK Kanunu

(Kanun)

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,

24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

KVK Kurulu  

Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

KVK Kurumu

(Kurum)

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

VERBİS  

KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı nezdinde kamuya açık şekilde tutulan Veri Sorumluları Sicili,

Veri Sorumlusu

(Şirket)

 

CONSILEA DANIŞMANLIK VE TENOLOJİ ÇÖZÜMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Veri Sorumlusu

İş Ortakları

Veri Sorumlusu’nun ticari ilişkiler gereği işbirliğinde bulunduğu kişiler,
Veri Sorumlusu KVK Saklama ve İmha Politikası Bünyesinde barındırdığı kişisel verilerin saklanma, silinme,  yok edilme ve anonim hale gelme süreçlerinin düzenlendiği Veri Sorumlusu tarafından tanzim edilmiş olan politika,
Veri Sorumlusu

Tedarikçileri

Sözleşme temelli olarak Veri Sorumlusu’na hizmet sunan üçüncü kişiler,
Veri Sorumlusu Veri Sahibi Başvuru Formu Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu,
Veri Sorumlusu KVK Politikası Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası,
Grup Şirketler Veri Sorumlusu bünyesinde yer alan topluluk şirketleri,
Kişisel Veri İşleme

Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter,
Veri Sorumluları

Sicili Hakkında

Yönetmelik

30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik,
Veri Güvenliği

Kurulu

Veri Sorumlusu tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan Kurul,

4. VERİ GÜVENLİĞİ KURULU
Veri Güvenliği Kurulu; Veri Sorumlusu bünyesinde işlenen kişisel verilerin korunmasından ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sürecinin takibinden sorumlu olan birimdir. İnsan Kaynakları, IT ve Hukuk departmanları temsilcilerinden oluşmaktadır.

Kurul tarafından gerek duyulması halinde veya talep doğrultusunda gerekli toplantılar gerçekleştirilir. Politikaların revizyonu ve mevzuata uyumu Veri Güvenliği Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen faaliyetler ile sair uyum süreçleri Veri Güvenliği Kurulu tarafından yürütülmektedir:

a) Kişisel verilerin korunması alanında gerekli rol ve görevlendirmelerin yapılması,
b) Kanun ve Kurul kararlarına uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde aktarımı, erişimi, açıklanmasını engellemek ve güvenlik eksikliği yaratabilecek sair hususlarda gerekli tedbirleri alınması ve uygulatılması,
c) Veri güvenliğine ilişkin tedbir ve idari kararların uygulanmasına ilişkin denetimlerin gerçekleştirilmesi,
d) Gerektiği takdirde özel nitelikli kişisel verilerin muhafazasına ilişkin ek tedbirlerin uygulanması,
e) Şirket bünyesinde veri koruma kültürünün temin edilmesi amacıyla gerektiği takdirde eğitimler düzenlenmesi,
f) Mevzuata uyum açısından ilgili dokümanların uygulanmasının temini ve gerekli denetimlerin yürütülmesi,
g) Grup şirketlerinin mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirip getirilmediğinin takibi,
h) KVK Kurumu ve KVK Kurulu ile olan ilişkilerin takibi.

4.1. ROL VE GÖREVLER
Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından VERBIS kayıt ve bilgi girişi işlemleri görevini ifa edecek olan “İrtibat kişisi” değiştirilmesine ilişkin karar Veri Güvenliği Kurulu ve Yönetim Kurulu kararı ile atanır.
“Kişisel Veri Sahibi İlişkileri Kılavuzu” gereği ‘Veri sahibi ilişkileri ve ilgili mekanizmaların işlerliğini kontrol’ görevlerini ifa edecek olan “Veri Sorumlusu Temsilcisi” Veri Güvenliği Kurulu kararı veya Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Yukarıda belirtilen asgari görevlere ek olarak, kişisel veri mahremiyeti uyumunun temini için duyulacak ihtiyaçlar sebebi ile atanacak görevli kişilere birtakım ek görev ve sorumluluklar verilebilir.

4.2. POLİTİKA, PROSEDÜR, REHBER VE KILAVUZLARIN HAZIRLANMASI
Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumun sağlanmasının temini amacıyla Veri Güvenliği Kurulu tarafından; Veri Sorumlusu adına veri sorumlusu sıfatı ile aşağıda yazılı olan veya gerek duyulacak dokümanların revizyonu sağlanır.
1. Kişisel Verilerin Korunması Politikası
2. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
3. Kişisel Veri İhlali Prosedürü
4. Kanun gereği hazırlanması gereken diğer metinler

5. POLİTİKA ESASLARI
5.1. TEMEL İLKELER
Veri Sorumlusu tarafından, kişisel verilerin işlenmesi esnasında aşağıda yazılı temel ilkeler benimsenmektedir.
5.1.1. Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme
Veri Sorumlusu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVK Kanunu başta olmak üzere, kişisel veri işleme faaliyetlerini, veri mahremiyeti mevzuatına ve dürüstlük kuralına uygun şekilde yürütür.

5.1.2. İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme
Veri Sorumlusu, işlemekte olduğu kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlayarak bu çerçevede gereken idari ve teknik tedbirleri alır ve süreç takibini sürdürür.

5.1.3. Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme
Veri Sorumlusu; kişisel verileri, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiği kadar işler. Bu kapsamda; kişisel veri işleme amacı, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce belirlenmektedir. Diğer bir deyişle, kişisel veriler yalnızca ileride kullanılabileceği varsayımı ile işlenmemektedir (kişisel verilerin muhafaza edilmesi de veri işleme faaliyetidir). Bu çerçevede Veri Sorumlusu, veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini göz önünde bulundurur.

5.1.4.Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme
Veri Sorumlusu; kişisel verileri, ilgili mevzuatta bir süre öngörüldüğü takdirde bu süreye riayet edecek süre ile işler. Mevzuatta bu doğrultuda bir düzenleme bulunmaması halinde ise verileri, veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza eder. Veri Sorumlusu; mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemleriyle imha etmektedir. Bu kapsamda, oluşturulmuş olan Veri Sorumlusu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na riayet edilmektedir.

5.2. HUKUKA UYGUN İŞLEME FAALİYETİ
Veri Sorumlusu; kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde bulunurken; temel ilkelere de riayet etmek kaydıyla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirlenen veri işleme şartlarına uygun şekilde hareket eder.

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için iç sistemlerinde gerekli mekanizmaları kurgular. Ayrıca kurum içi eğitimlerle veri mahremiyeti konusunda personel farkındalığını sağlayarak sürecin sürekliliğini hassasiyetle yürütür.

Veri Sorumlusu; kişisel verilerin işlenmesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, KVK Kanunu ve sair mevzuat ile Veri Sorumlusu KVK Politikası’nda ortaya konulan kurallara paralel şekilde faaliyet göstermektedir.

5.2.1. Veri İşleme Şartları
Kişisel veriler, Veri Sahibinin açık rızası temin edilmek kaydıyla mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde işlenmektedir. Aşağıda belirtilen koşullardan en az birinin temini halinde, açık rıza aranmaksızın veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir:

– Açık rıza: Kişisel veri sahibinin bilgilendirmeye dayalı şekilde belirli bir konuya ilişkin olarak hukuka uygun, özgür iradesi ile rıza temin etmesi neticesinde veri işlenmesi.
– Kanunda öngörülme/zorunluluk arz etme: Kişisel verinin işlenmesine ilişkin mevzuatta açık hüküm bulunması veya Veri İşleyen’in hukuki yükümlülükleri kapsamında zorunluluk teşkil etmesi durumunda veri işlenmesi.
– Fiili imkansızlık sebebiyle açık rıza alınamaması: Veri sahibinin fiili imkansızlık sebebiyle açık rıza veremeyecek durumda olması veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olması durumunda, veri sahibi veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluluk teşkil etmesi halinde ilgili verinin işlenmesi.
– Sözleşme ile bağlantı: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması durumunda taraflara ait kişisel verilerin işlenmesi.
– Kişisel verinin veri sahibi tarafından alenileştirilmesi: Verinin doğrudan Veri Sahibi tarafından aleni hale getirilmesi durumunda, alenileştirme kapsamı ile sınırlı şekilde veri işlenmesi.
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri işlenmesi.
– Veri sorumlusunun meşru menfaatleri: Veri Sahibinin temel hak ve özgürlükleri muhafaza edilmek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri gerektirdiği durumda veri işlenmesi.

5.2.2. Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartları
Özel nitelikli kişisel veriler, aşağıdaki şartların bulunması halinde; ilgili mevzuat, Kurul kararları ve Veri Sahibi tarafından tatbik edilen politikalara uygun şekilde Kanunun 6. Maddesine uygun olarak açık rıza çerçevesinde işlenebilecektir.

5.2.3 Veri İşleme Faaliyetine Konu Özel Durumlar
– İş Hukukundan kaynaklanan yan haklar ve menfaatlerin sağlanması,
– Fırsat eşitliğinin sağlanması,
– Hukuka aykırılıkların engellenmesi,
– Referans verilmesi,
– Şirket birleşme ve devralmaları ile şirket yapısını değiştiren diğer işlemlerde işleme,
– Disiplin soruşturmaları ve denetim süreçlerinde kişisel verilerinizin işlenmesi,
– Sağlık verilerinin ayrı saklanması ve sağlık verilerini işlemeye yetkili kişiler,
– Elektronik haberleşme araçlarının kullanımına ilişkin kişisel verilerin işlenmesi,
– Güvenlik kamerası uygulamasına ilişkin kişisel verilerin işlenmesi,
– İnternet kullanımına ilişkin kişisel verilerin işlenmesi,
– Şirket tarafından tahsis edilen araçlara ilişkin kişisel verilerin işlenmesi,
– Üçüncü kişilerden çalışanlar hakkında bilgi talep edilmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

5.3. HUKUKA UYGUN VERİ AKTARIMI
Veri Sorumlusu tarafından; kişisel verilerin, grup şirketleri ve 3. kişilerle paylaşımında veya kişisel verilerin 3. kişilerin paylaşımına açılmasında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına riayet edilir. Verilerin aktarıldığı 3. kişilere, bahse konu kişisel verilerin güvenliğini sağlaması için gerekli tüm tedbir ve denetimler yaptırılır.

5.3.1. Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel veriler, Veri Sahibinin açık rızası üzerine aktarılabileceği gibi, gerekli koruyucu tedbirler mevzuata ve Veri Sahibi politikalarına uygun şekilde tatbik edilmek kaydıyla aşağıdaki koşulların varlığı halinde ilgilinin açık rızası bulunmaksızın aktarılabilmektedir:

– Açık rıza: Kişisel veri sahibinin bilgilendirmeye dayalı şekilde belirli bir konuya ilişkin olarak hukuka uygun, özgür iradesi ile rıza temin etmesi neticesinde veri aktarımı.
– Kanunda öngörülme/zorunluluk arz etme: Kişisel verinin işlenmesine ilişkin mevzuatta açık hüküm bulunması veya Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini ifası kapsamında zorunluluk teşkil etmesi durumunda veri aktarımı.
– Fiili imkansızlık sebebiyle açık rıza alınamaması: Veri sahibinin fiili imkansızlık sebebiyle açık rıza veremeyecek durumda olması veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olması durumunda, veri sahibi veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluluk teşkil etmesi halinde ilgili verinin aktarımı.
– Sözleşme ile bağlantı: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması durumunda taraflara ait kişisel verilerin aktarımı.
– Kişisel verinin veri sahibi tarafından alenileştirilmesi: Verinin doğrudan Veri Sahibi tarafından aleni hale getirilmesi durumunda, alenileştirme kapsamı ile sınırlı şekilde veri aktarımı.
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri aktarımı,
– Veri sorumlusunun meşru menfaatleri: Veri Sahibinin temel hak ve özgürlükleri muhafaza edilmek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri gerektirdiği durumda veri aktarımı.

5.3.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarımı
Yeterli teknik ve idari güvenlik önlemlerinin tesis edilmesi koşuluyla ve aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde özel nitelikli kişisel veriler aktarılabilmektedir:

– Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunda açıkça düzenlenmesi durumunda Veri Sahibinin açık rızası temin edilmeksizin aktarılabilmektedir. Kanunda bu doğrultuda bir düzenleme bulunmaması halinde ise ilgilinin açık rızası bulunması kaydıyla veri aktarılabilmektedir.

Belirtilen veri aktarım şartlarının mevcudiyeti halinde ilgili kişisel veriler, Kurul tarafından tespit ve ilan edilen yeterli korumaya sahip/güvenli ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması halinde ilgili mevzuat ve Kurul düzenlemeleri ile belirlenen veri aktarım koşulları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumanın sağlanmasına ilişkin yazılı taahhüdünün temin edildiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabileceği gibi; Kurul tarafından belirlenen sınırlama ve koşullara riayet edilmek kaydıyla Bağlayıcı Şirket Kuralları uygulamasına başvurulması halinde yurt dışına aktarılabilecektir.

6. YÜKÜMLÜLÜKLER
Kişisel Verilerin hangi amaçlarla işleneceği, veri aktarımının kimlere yapılabileceği, hangi amaçlarla veri işlenebileceği ve aktarılabileceği, veri toplama yöntemlerine ilişkin olarak veri sahipleri Şirket tarafından bilgilendirir. Bu bilgilendirme kapsamında, veri sahibinin kişisel verilerine ilişkin olarak sahip oldukları haklar ve ne şekilde kullanılacağı konusunda da aydınlatılır.

Veri Sorumlusu; KVK Kanunu’nun veri sorumluları için öngördüğü yükümlülüklere uymaktadır. Bu kapsamda işbu politikada Veri Sorumlusu’nun uymakla yükümlü olduğu başlıca hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

6.1. KVK Kurulu Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirme Yükümlülüğü
Veri Sorumlusu; kişisel verilerin korunması faaliyetlerini düzenleyen ve bu alanda ülkemizin idari otoritesi olan KVK Kurumu’nun icra organı olan KVK Kurulu tarafından, şikayet halinde ya da resen yapılan inceleme sonucunda tebliğ edilen kararları derhal uygular. Ayrıca KVK Kurulu tarafından tesis edilen ilke kararlarını da veri mahremiyeti kuralları olarak benimser.

6.2. Veri Sahibi İlişkileri Yükümlülüğü
Veri Sorumlusu; veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırır. Veri Sahibi başvurularına ilişkin süreçler Kanun ve KVK Kurulu ilke kararlarına uygun olarak sonuçlandırılır.

Veri Sahipleri, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Veri Sorumlusuna web sitesi adresi üzerinde yer alan başvuru formunu kullanarak aşağıda belirtilen haklarını kullanabilmektedirler.:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

6.3. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü
Veri Sorumlusu; Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te bahsi geçen kriterleri sağlaması halinde, KVK Kanunu’nun 16. maddesine ve yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak, Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmaktadır.

6.4. Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü
Veri Sorumlusu; KVK Kanunu’nun 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin, yetkilendirdiği kişiler tarafından bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri yürütmektedir. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme amacıyla internet sitesinde yayımlanmış olan KVK Aydınlatma Metnini ve politikaları inceleyebilirsiniz.
6.5. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü
Veri Sorumlusu tarafından, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasının ve veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerinin gözetilmesinin öneminin bilinciyle ve;

1. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

Amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ayrıca, veri güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmaların işletilmesi kapsamında gerekli denetimler tatbik edilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek ve kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını sağlamak amacı ile imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbiri alır.

7.1. İDARİ TEDBİRLER
– Veri Sorumlusu tarafından; kişisel veri kategorileri, veri sahipleri, işleme amaçları ve alınan güvenlik tedbirlerinin yer aldığı Kişisel Veri İşleme Envanteri oluşturulur.
– Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli kurumsal politika ve prosedürler oluşturularak bunların işlerliliği ve devamlılığı sağlanır.
– Çalışanlarla gizlilik taahhütnameleri imzalanır.
– Farkındalık eğitim ve toplantıları yapılarak kurum içi veri koruma bilinci oluşturulur.
– Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, grup şirketleri ya da 3. Kişi şirketler tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.
– İş sözleşmeleri ve disiplin yönetmeliklerine kanuna uygun hükümler eklenir.
– Şartların sağlanması halinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi VERBİS’e kayıt ve bilgi girişi işlemleri tamamlanır.
– Veri işleyenler ile imzalanan sözleşmelere Veri Güvenliği hükümleri eklenir.

7.2. TEKNİK TEDBİRLER
– Veri Sorumlusu tarafından; kişisel veri içeren fiziksel ve elektronik ortamların güvenliği sağlanır.
– Kötü amaçlı yazılımlara karşın kişisel veriler düzenli aralıklarla yedeklenir ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği sağlanır.
– Siber güvenliğin teminin sağlanması amacıyla bilişim ağlarına yönelik önleyici sistem ve yazılımlar kurulur.
– Veri Sorumlusu çalışanlarının kişisel verilere erişim yetkisi, görev ve yetki kontrolleri devamlı suretle sağlanarak oluşturulur.
– Veri güvenliği eğitimleri planlanır.
– Veri sızma testi standartları belirlenir.

7.3. KİŞİSEL VERİ İHLALİ
Veri Sorumlusu; işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, 72 saat içerisinde durumu KVK Kurulu’na ve ilgili veri sahiplerine bildirir. Bu sebeple Veri Sorumlusu Veri İhlali Prosedürü (link) oluşturulmuş; bu prosedür kapsamında Veri Güvenliği Kurulu tarafından Veri Sorumlusu bünyesindeki tüm ihlal tatbikatları kurgulanmaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
Veri Sorumlusu; KVK Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işleme sebebi ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesine yönelik oluşturduğu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası gereği kişisel verilerin imhasına ilişkin gerekli tüm iç sistemlerini oluşturmuştur.

9. REVİZYON
İşbu Politika, Veri Güvenliği Kurulu tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu Politika’nın yürürlükten kaldırılması hususu hariç olmak üzere Politika içerisinde yapılacak değişiklikler ve ne şekilde yürürlüğe konacağı konusunda da Veri Güvenliği Kurulu yetkilidir.

KVK Politikası, Veri Sorumlusu tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. İşbu Politika her halükarda yılda bir kez gözden geçirilir, gerekli değişiklikler varsa, Veri Güvenliği Kurulu onayına sunularak güncellenir. Başta KVK Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile işbu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Veri Sorumlusu, idari otorite olan KVK Kurumu tarafından yapılacak olan yasal düzenlemelere paralel olarak KVK Politikası’nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu politikada veya mevzuatta oluşabilecek revizyonlar tarih ve konu belirtilerek politikaya eklenecek, gerekli duyurular yapıldıktan sonra politikanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir. KVK Politikası’nın güncel versiyonu Veri Sorumlusu’na ait internet sitesinden- yayımlanacaktır.
EKİ :
i) Kişisel Veri Saklama Amaçları (EK-1)
ii) Kişisel Veri Sahipleri (EK-2)
iii) Kişisel Veri Kategorileri (EK-3)
iv) Şirket Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları (EK-4)

EK-1 Kişisel Veri İşleme Amaçları

Birincil Amaç İkincil Amaç
Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi       i.        Şirket tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde hizmet sunumu amacıyla personel temin süreçlerinin yürütülmesi

ii.        Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

iii.        Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi

iv.        Ücret politikasının yürütülmesi

v.        Yetenek, kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

vi.        Çalışan talep ve şikayet yönetimi

vii.        Şirket çalışanlarının memnuniyet ve bağlılığının artırılmasına yönelik süreçlerin planlanması ve yönetilmesi

viii.        Şirket içerisinde personel ve yöneticilerin atama ve terfi süreçlerinin yönetimine destek olunması

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimi tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi       i.        Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

ii.        Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

iii.        İş faaliyetlerinin satın alım süreçleri ile birlikte satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

iv.        İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Şirket’in hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini       i.        Hukuk işlerinin takibi

ii.        Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini ve denetimi için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

iii.        İş sürekliliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi

iv.        Şirket kaynaklarının güvenliğinin temini

v.        Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

vi.        Verilerin doğru ve güncel tutulması

vii.        Müşteri/Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

EK-2 Kişisel Veri Sahipleri

Kişisel veri sahibi kategorisi Açıklama
Stajyer Şirket tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti, insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen Şirket stajyerleri
Çalışan Adayı Şirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirket’in incelemesine göndermiş olan gerçek kişiler.
Çalışan Şirket tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti, insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen Şirket çalışanları
Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken Şirket emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşmesel ilişki kapsamında hizmet sunan taraf çalışanı veya yetkilisi olan gerçek kişiler.
Ürün/Hizmet Alan Kişi Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket iş birimlerinin yürüttüğü faaliyet, hizmet ve operasyonlar kapsamında kişisel verileri elde edilen gerçek veya tüzel kişiler
Ziyaretçi Şirket’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler

EK-3 Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL VERİ

KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler olup ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler
Özlük Bilgisi Çalışanın bordro ve özgeçmiş bilgileri ile disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, performans değerlendirme raporları vb. belgeler
Müşteri İşlem/Pazarlama Bilgisi Şirket tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili hizmet kalitesini artırmak, müşteri memnuniyetini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, cookie kayıtları gibi veriler
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtlar ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.
Finansal ve Muhasebe Bilgi Kişisel veri sahibi ile kurulmuş olan hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası gibi veriler
Görsel/İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları
Özel Nitelikli Kişisel Bilgi Kişilerin sendika üyeliği, sağlığı ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili

verileri

Hukuki İşlem Bilgisi Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ile birlikte Şirket politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Diğer Şirket faaliyetlerinin sürekliliği kapsamında işlenen kişisel veriler

EK-4 Şirket Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları
KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verileri aşağıda yer alan kişi kategorilerine aktarılabilir:
(i) Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
(ii) Kanunen yetkili gerçek ve özel hukuk kişilerine
(iii) Tedarikçilere
(iv) Açık rıza olması halinde yurtdışına
Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda
belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine

göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve

kuruluşlarının hukuki yetkisi

dahilinde talep ettiği amaçla.

Kanunen Yetkili Gerçek ve Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine

göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili gerçek ve özel hukuk kişileri

İlgili gerçek ve özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi

dahilinde talep ettiği amaçla.

Tedarikçi Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken Şirket emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşmesel ilişki kapsamında hizmet sunan taraf çalışanı veya yetkilisi olan gerçek kişiler.

 

Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla.

Açık rıza doğrultusunda;

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler/Veriler Tanımı Veri Aktarım Amacı
Microsoft, Salesforce ve SAP vb. Şirket’in sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğu yurtdışında bulut/server ve veri muhafazası hizmeti veren firmalar Şirket’in kullanmakta olduğu yazılım ve sistemlerin kullanımı, online sesli ve görüntülü toplantıların gerçekleştirilmesi, e-posta kullanımı amacıyla.
Global grup … … … ‘de mukim … … … ticaret unvanlı Şirketin dahil olduğu global ticari süreçlerin ifası, satış ve satış sonrası hizmetler, finans, garanti, eğitim ve hizmetlere ilişkin global ticari kararların oluşturulması amacıyla
Lokasyon Kişinin veya Şirket tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerin bulunduğu yerin konum bilgileri vb. Satış, teslim ve teknik servis hizmetlerinin sürekliliği ve kalitesinin arttırılması amacıyla

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1. HEDEF VE KAPSAM

CONSILEA DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır), ticari varlık ve başarılarını desteklediği etik değerleri gereği hukuki düzenlemelere riayet edilmesi konusunda yüksek hassasiyet sahibi olup, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyum çerçevesinde gerekli her türlü yapılanmayı tesis etmektedir.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası vasıtasıyla, Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişisel verileri şirket bünyesinde bulundurma ve imha etme süreçlerinde benimsenen ilke ve esaslar düzenlenmektedir.

Veri Sorumlusu tarafından hukuka uygun şekilde işlenen kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ya da veri sahibinin imhaya ilişkin talepte bulunması üzerine işbu Politika hükümleri uygulanacaktır.

2. DAYANAK

Kişisel Veri İmha Politikası; KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik gereği yayımlanmış olup; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan yayın ve rehberlere sirayet ederek hazırlanmıştır.

3. VERİ SORUMLUSU

Tüzel kişiliği altında işlenen kişisel verilerin işleme amaç ve vasıtalarını belirleyen ve veri işleme faaliyetinden sorumlu olan Veri Sorumlusu; KVK Kanunu gereği veri sorumlusudur.

İşbu politika gereği; Veri Sorumlusu bünyesinde işlenen kişisel verilerin imha süreçlerinde Veri Güvenliği Kurulu yetkilidir.

4. TANIMLAR

Veri Sorumlusu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ve mevzuatta yer alan önemli tanımlar anlamlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kişisel Veri  

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Özel Nitelikteki Kişisel Veri  

 

 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler
Veri Sahibi  

 

 

Kişisel verisi işlenen belirli ya da belirlenebilir gerçek kişi (İlgili kişi)
Kişisel Verilerin İmhası  

 

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi  

 

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Veri

Sorumlusu

 

 

 

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzelkişi
Periyodik İmha  

 

 

 

 

Kişisel veri işleme ve saklama süresi dolduğunda Veri Sorumlusu tarafından, tekrar eden aralıklarla ve Resen gerçekleştirilecek olan imha işlemi
KVK Kanunu    (Kanun)  

 

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,

24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Güvenliği Kurulu  

 

Veri Sorumlusu tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan Kurul
KVK Kurumu

(Kurum)

 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Veri İhlali  

 

Kişisel verilerin korunması hukukunda; işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü şahısların eline geçmesi

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Veri Sorumlusu nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur. Veri Sorumlusu; kişisel verilerin, güvenli şekilde saklanması ve hukuka aykırı müdahalelere maruz kalmaması adına gerekli idari ve teknik tedbirleri alır. Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler ve veri saklama gerekçeleri hususlarında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na riayet edilir.

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları farklı nitelik ya da Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülükleri nedeniyle aşağıda gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir.

Fiziki

Ortamlar

 

 

Kağıt ve benzeri fiziki yollarla saklanan kişisel veriler
Elektronik

Ortamlar

 

 

 

Veri Sorumlusu bünyesinde yer alan ve yalnızca Veri Sorumlusu’nun erişim yetkisini haiz olduğu sunucu ve harici disklerde saklanan kişisel veriler
Bulut

Ortamlar

 

 

 

Kriprogratif yöntemler kullanılarak şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerden yararlanılarak saklanan kişisel veriler

6. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİ

Kişisel verilerin imha edilmesi; işleme amacını yitiren ya da veri sahibinin talepte bulunduğu kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreçlerini ifade eder. Kişisel verinin varlığı sözleşmesel, ticari, hukuki, idari işlemler gereğince doğması muhtemele hak taleplerine ilişkin ise söz konusu işleme ilişkin zamanaşımı süresince veriler muhafaza edilir.

Veri Sorumlusu bünyesinde işlenen kişisel veriler; İlgili kişinin talebi halinde ya da KVK Kanunu’nun 5’nci ve 6’ncı maddelerinde ve Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda sayılan veri işleme nedenlerinin ortadan kalkması halinde resen işbu Politika uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Veri Güvenliği Kurulu; Veri Sorumlusu tarafından işlenmekte olan tüm kişisel veriler için 6 aylık zaman aralıkları ile periyodik imha işlemi gerçekleştirir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Silinen verilere, veri sorumlusu haricinde bulunan ilgili kullanıcılar tarafından erişilemez.

Bu konuda talep ve şirket politikası arasında bir çelişki doğması halinde çelişkinin giderilmesi amacı ile Kişisel Verileri Korunma Kurumu’na yazılı başvuru yapılır ve ilke kararı doğrultusunda işlem yapılır.

Erişim yetki ve kontrol matrisi ya da benzer bir sistem kullanarak her bir kişisel veri için ilgili kullanıcılar tespit edilir ve kullanıcıların erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkilerinin ve yöntemlerinin tespiti yapılarak akabinde ilgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemlerinin kapatılması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin işlemler gerçekleştirilir.

7.1. SİLME TEKNİKLERİ

7.1.1. KARARTMA

Kağıt ortamında bulunan ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilerek, aksi halde mürekkep kullanılarak kullanıcılar tarafından görünmez kılınması tekniğidir.

7.1.2. DİJİTAL ORTAMDAN GÜVENLİ ŞEKİLDE SİLME

Merkezi sunucularda ve bulutta yer alan kişisel veriler, işletim sistemindeki silme komutu ile güvenli şekilde silinir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin yok edilmesi, silinmesinden farklı olarak imha işlemi sonrasında veri sorumlusunun da söz konusu verilere erişememesi anlamına gelir.

8.1. YOK ETME TEKNİKLERİ

8.1.1. DE-MANYETİZE

Manyetik medya, de-manyetize etme özellikli bir cihazdan geçirilerek verilerin okunamaz biçimde bozulur. De-manyetize özellikli cihaz ihtiyaç halinde Veri Sorumlusu tarafından temin edilir.

8.1.2. FİZİKSEL YOK ETME

Optik medya ve manyetik medya eritilerek, yakılarak veya toz haline getirilerek fiziksel olarak yok edilir.

8.1.3. ÜZERİNE YAZMA

Manyetik medya yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazarak eski verinin kurtarılmasının önüne geçilir. Gerek halinde şirket tarafından bu amaçla yazılım temin edilir.

8.1.4. DİJİTAL ORTAMDAN GÜVENLİ ŞEKİLDE YOK ETME

Merkezi sunucularda yer alan kişisel veriler, işletim sistemindeki yok etme komutu ile bir daha geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi; kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemidir. Veri Sorumlusu; kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ile alakalı her türlü güvenlik önlemini alır.

9.1. ANONİM HALE GETİRME TEKNİKLERİ

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesinde; gruplama, maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi teknikler bulunmaktadır. Veri Sorumlusu; anonimleştirme yöntemini seçerken, kişisel verinin niteliği ve büyüklüğü, kişisel verinin fiziki ortamlarda bulunma yapısı ve çeşitliliği, veriden sağlanmak istenen fayda / işleme amacı, verinin işlenme sıklığı, kişisel verinin aktarılacağı 3. şahısların güvenilirliği, anonimleştirme için gereken çabanın anlamlı olması, kişisel verinin anonimliğinin bozulması halinde ortaya çıkabilecek zararın büyüklüğü, etki alanı, verinin dağıtıklık/merkezilik oranı, kullanıcıların ilgili veriye erişim yetki kontrolü ve anonimliği bozacak bir saldırı ihtimallerini dikkate alır.

Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişisel veri kategorilerinin saklama sebep ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Saklama süresi dolan her veri, takip eden ilk periyodik imha süresinde imha edilir. Kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin ifası kapsamında gerektiği takdirde bu süre değişkenlik gösterebilecek olup, ilgili yükümlülüğün ortadan kalması üzerine takip eden ilk periyodik imha süresinde imha edilir.

Veri Kategorisi Saklama Süresi Saklama Sebebi
Özlük Verileri 5510 Sayılı Kanuna göre belge saklama süresi, belgenin ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere 10 yıldır. Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Mesleki Deneyim Çalışan adaylarının özgeçmiş bilgileri 3 ay süreyle saklanır. Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
Kimlik ve İletişim Verileri Müşteri ve müşteri adayına ilişkin alınan iletişim bilgileri 10 yıl süreyle saklanır. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Hukuki İşlem İşlem tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklanır. Yetkili yargı / idari kurum ve merciler tarafından iletilen taleplerin cevaplandırılması
Müşteri İşlem TBK. İlgili hükümler doğrultusunda 10 yıl süreyle saklanır. Mal / hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması
Finans ve Muhasebe Verileri TTK. md. 82’ye göre 10 yıl süreyle saklanır. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
İşlem/Pazarlama Verileri Elde edilmesinden İtibaren 10 yıl süreyle saklanır. Pazarlama faaliyet ve çalışmalarının yürütülmesi
Özel Nitelikli Kişisel Bilgi İş sağlığı ve güvenliği hükümlerine göre 10 yıl süreyle saklanır. İş Sağlığı / Güvenliği ve Hukuk işlerinin takibinin yürütülmesi ve İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin sağlanması
Fiziksel Mekan Güvenliği Güvenlik kamerası kayıtları 3 aylık süre boyunca saklanır. Fiziksel mekan güvenliğinin temini
İşlem Güvenliği 10 yıl süreyle saklanır. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Diğer 10 yıl süre ile saklanır Şirket faaliyetlerinin sürekliliği
Görsel/İşitsel Bilgi Kaydın oluşturulmasından itibaren 6 ay saklanır. Fiziksel mekan güvenliğinin ile birlikte müşteri memnuniyeti temini

10. VERİ SAHİBİ İMHA TALEPLERİ

Veri sahibi tarafından imha talebinin Veri Sorumlusu’na iletilmesi halinde; durum 24 saat içerisinde Veri Güvenliği Kurulu’na bildirilir. Talebin cevaplandırılması süreçlerinde Veri Sorumlusu Veri Sahibi İlişkileri Kılavuzu’na riayet edilir.

Veri Sorumlusu’na iletilen veri sahibi başvurusunun bir veri ihlali ihtimaline yönelik bulgular barındırması halinde Veri Sorumlusu Veri İhlali Prosedürü uygulamaya konulur. İhlal ihtimali derhal ve en geç 24 saat içerisinde Veri Güvenliği Kurulu’na bildirilir.

11. İHLAL ve YAPTIRIMLAR

Veri sorumlusu tarafından yayınlanmış olan kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerin çalışanlar tarafından ihlal edilmesi halinde; İş Sözleşmesi ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince çalışanın savunması alınır ve fiile uygun disiplin tedbiri tesis edilir. Fiilin aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya sair kanunlarca suç teşkil etmesi halinde gerekli adli mercilere bildirim yapılır.

12. REVİZYON

İşbu Politika, Veri Güvenliği Kurulu tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu Politika’nın yürürlükten kaldırılması hususu hariç olmak üzere Politika içerisinde yapılacak değişiklikler ve ne şekilde yürürlüğe konacağı konusunda yine Veri Güvenliği Kurulu yetkilidir.

Veri Sorumlusu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası her halükarda yılda bir kez gözden geçirilir, gerekli değişiklikler varsa, Veri Güvenliği Kurulu onayına sunularak güncellenir. Başta KVK Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile işbu Politikada yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Veri Sorumlusu, idari otorite olan KVK Kurumu tarafından yapılacak olan yasal düzenlemelere paralel olarak Veri Sorumlusu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu prosedür veya mevzuatta oluşabilecek revizyonlar tarih ve konu belirtilerek prosedüre eklenecek, gerekli duyurular yapıldıktan sonra prosedürün ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir.

EKİ :
i) Kişisel Veri Saklama Amaçları (EK-1)
ii) Kişisel Veri Sahipleri (EK-2)
iii) Kişisel Veri Kategorileri (EK-3)

EK-1 Kişisel Veri Saklama Amaçları

Birincil Amaç İkincil Amaç
Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi       i.        Şirket tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde hizmet sunumu amacıyla personel temin süreçlerinin yürütülmesi

ii.        Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

iii.        Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi

iv.        Ücret politikasının yürütülmesi

v.        Yetenek, kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

vi.        Çalışan talep ve şikayet yönetimi

vii.        Şirket çalışanlarının memnuniyet ve bağlılığının artırılmasına yönelik süreçlerin planlanması ve yönetilmesi

viii.        Şirket içerisinde personel ve yöneticilerin atama ve terfi süreçlerinin yönetimine destek olunması

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimi tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi       i.        Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

ii.        Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

iii.        İş faaliyetlerinin satın alım süreçleri ile birlikte satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

iv.        İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Şirket’in hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini       i.        Hukuk işlerinin takibi

ii.        Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini ve denetimi için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

iii.        İş sürekliliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi

iv.        Şirket kaynaklarının güvenliğinin temini

v.        Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

vi.        Verilerin doğru ve güncel tutulması

vii.        Müşteri/Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

EK-2 Kişisel Veri Sahipleri

Kişisel veri sahibi kategorisi Açıklama
Stajyer Şirket tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti, insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen Şirket stajyerleri
Çalışan Adayı Şirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirket’in incelemesine göndermiş olan gerçek kişiler.
Çalışan Şirket tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti, insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen Şirket çalışanları
Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken Şirket emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşmesel ilişki kapsamında hizmet sunan taraf çalışanı veya yetkilisi olan gerçek kişiler.
Ürün/Hizmet Alan Kişi Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket iş birimlerinin yürüttüğü faaliyet, hizmet ve operasyonlar kapsamında kişisel verileri elde edilen gerçek veya tüzel kişiler
Ziyaretçi Şirket’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler

EK-3 Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL VERİ

KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler olup ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler
Özlük Bilgisi Çalışanın bordro ve özgeçmiş bilgileri ile disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, performans değerlendirme raporları vb. belgeler
Müşteri İşlem/Pazarlama Bilgisi Şirket tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili hizmet kalitesini artırmak, müşteri memnuniyetini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, cookie kayıtları gibi veriler
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtlar ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.
Finansal ve Muhasebe Bilgi Kişisel veri sahibi ile kurulmuş olan hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası gibi veriler
Görsel/İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları
Özel Nitelikli Kişisel Bilgi Kişilerin sendika üyeliği, sağlığı ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili

verileri

Hukuki İşlem Bilgisi Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ile birlikte Şirket politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Diğer Şirket faaliyetlerinin sürekliliği kapsamında işlenen kişisel veriler

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatını haiz CONSILEA DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılmasına ilişkin politikalara www.consilea.com.tr üzerinden ulaşma imkânınız bulunmaktadır.
Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz şirketimizin ticari faaliyetleri gereğince satış ve satış sonrası hizmetler, garanti hizmetleri, şikayet ve talep başvuruları, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar gereğince fiziken yüz yüze, telefon, e-posta, internet sitesi, çağrı merkezi, bayilerimiz vasıtası ile veya şirketimiz ile iletişim kurmuş olduğunuz kanallar üzerinden kanunun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak toplanmaktadır.
Şirketimiz;
A-) Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
B-) Tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve ifası amacıyla,
C-) Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması
D-) Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile şirketimizin hukuken kabul görecek meşru menfaatlerinin korunması amacıyla;
Kanun’un 5. ve 6 maddeleri gereği Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde işleyecektir.
Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

i. Şirket faaliyet ve operasyonlarının (satış, pazarlama, finans, üretim, arge, işlem güvenliği) çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, (A,B,C,D)
ii. Satış ve satış sonrası hizmetlerin ifası,
iii. Şirketin dahil olduğu global şirket faaliyetlerinin sürekliliği, (A, B, C, D)
iv. Müşteri memnuniyeti, anket etkinlik, talep ve şikayet yönetimi (A,B,C,D)
v. Reklam, promosyon, anket, kampanya içerikli tarafınıza elektronik ileti, sms ve çağrı merkezi vasıtası ile arama yapılması, (A,B,C,D)

Yukarıda yer alan kişisel verilerinize ilişkin Kanundan kaynaklanan işleme sebep ve amaçları parantez içerisinde bilgilerinize sunulmuştur.
Açık Rızanınız Bulunması Halinde;
i. Şirketin kullanmakta olduğu yazılım ve sistemlerin kullanımı ve yurtdışında bulut/server ve veri muhafazası hizmeti veren Microsoft, Salesforce ve SAP platformlarına kişisel verileriniz aktarılacaktır.
ii. Şirketin dahil olduğu global ticari süreçlerin ifası, satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin global ticari kararların oluşturulması amacıyla kişisel verileriniz …………………’de mukim … … ile paylaşılacaktır.
iii. Satış, teslim ve teknik servis hizmetlerinin sürekliliği ve kalitesinin arttırılması amacıyla tarafınıza hızlı hizmetin sağlanması amacıyla lokasyon bilgileriniz işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel veriler Kanun’un II. Bölümünde yer alan; 4,5,6,7,8 ve 9. madde hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilmiş olan amaçlar ile işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ve açık rızanızın varlığı halinde yurtdışına aktarılacaktır.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması ve Amacı
İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda açık rızanızın varlığı halinde yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz bu amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile yurtdışına aktarılabilecektir. Yurtdışına veri aktarımı amacı, şirketin kullandığı yazılımlara ulaşım, yurtdışında yerleşik server veya bulut ortamında verilerin muhafazası, şirketin dahil olduğu global grup organizasyonu gereğince satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin global ticari karar süreçlerinin yönetilmesidir. Yurtdışına aktarılmakta olan kişisel verileriniz veri aktarımının yapıldığı yurtdışında yerleşik tüzel kişilik ile Şirket arasında mevcut sözleşmesel ilişki gereğince gerekli idari, teknik, teknolojik ve hukuki korumaya sahip bulunmaktadır. Bu doğrultuda Kanun’un amir hükümleri ve özellikle m.8 ve m.9 gereğince Şirket mevzuat hükümlerine uygun davranacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda veri sahibi olarak aşağıda yer alan haklarınız bulunduğunu önemle hatırlatmak isteriz.
i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileriniz işlenmiş ise bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
vi. Kişisel verilerin işlenmesini gerektirir sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini talep etme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Tarafınıza yukarıda izah edilen açıklamalara istinaden, Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.consilea.com.tr uzantılı internet adresimizde yayınlanmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa zamanda (en geç 30 gün) karşılanacak olup talebinizin karşılanmasının bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yayımlanmış olan tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.

0
  0
  Sepetin
  Sepetin BoşAlışverişe Dön